sonda
VCF.pl - Strona Główna
Panel użytkownika załóż konto przypomnienie hasła
RSS RSS

VALENCIA CF – AKTUALNOŚCI

Spotkanie akcjonariuszy klubu

Mateusz Piniarski, 19.12.2021; 13:18

Punkty przyjęte na spotkaniu

16 grudnia miało miejsce spotkanie akcjonariuszy Valencii CF. Podczas rozmów przyjęto szereg punktów.

  1. Rozpatrzenie i przyjęcie, jeśli zostaną uznane za odpowiednie, rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania rocznego, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych), podobnie jak sprawozdań zarządu spółki odpowiadającego za rok 2020/2021 roku, jako ocena z zarządzania przez Radę Dyrektorów w tym okresie i proponowanych zastosowań wyników za dany rok.

  2. Reelekcja dyrektorów

  3. Reelekcja Ernst & Young, S.L. jako audytora podmiotu Valencia CF za finansowy rok 2021/2022.

  4. Podwyższenie kwoty kapitału zakładowego podmiotu z 12 980 298 €, do kwoty 34 571 874 € z tytułu kredytów wyrównawczych, poprzez wyemitowanie i wprowadzenie do obrotu 2163383 nowych akcji nominalnych, o numerach korelacji od 3 598 597 do 5 761 979 (obie włącznie) tej samej klasy i serii, jak te znajdujące się obecnie w obiegu, o wartości nominalnej 6 € każda, z globalną premią emisyjną w wysokości 30 287 362 €, co odpowiada 14 € na akcję; bez uprzywilejowania, zgodnie z art. 304 Prawa Spółek Kapitałowych; i wynikającej z tego ustawowej modyfikacji art. 5 Statutu Podmiotu.

  5. Podwyższenie kwoty kapitału zakładowego jednostki o kwotę 24 519 336 €, do kwoty 59 091 210 €, we wkładach pieniężnych, poprzez emisję i wprowadzenie do obrotu 4 086 556 nowych akcji zwykłych imiennych, ponumerowanych kolejno od 5 761 980 do 9 848 535 (obie włącznie), tej samej klasy i serii, jak te znajdujące są obecnie w obiegu, o wartości nominalnej 6 € każdy i globalnej premii emisyjnej w wysokości 57 211 784 €, co odpowiada 14 € na akcję; Z prawem pierwszeństwa, zgodnie z art. 304 Prawa Spółek Kapitałowych; i wynikającej z niego ustawowej modyfikacji art. 5 Statutu Podmiotu. Zgodnie z postanowieniami art. 311 ustawy o spółkach kapitałowych, wyraźnie przewidziana jest możliwość niepełnej subskrypcji podwyższenia kapitału. Wtedy wysokość podwyższenia kapitału będzie ograniczona do wartości sprzedanych akcji. Akcje zostały skutecznie zarejestrowane i opłacone w odpowiednim okresie subskrypcji, bez wpływu na pozostałą część. Przekazano uprawnienia do wykonania umowy Zarządowi Spółki.

Kategoria: Ogólne | valencia.cf | fot. valencia.cf skomentuj Skomentuj (1)

KOMENTARZE

1. EverBanega8719.12.2021; 22:12
EverBanega8714 euro za akcję, może czas iść w prez sy